ประกาศค่านิยมองค์กรสำนักวิชาจีนวิทยา (Core Value)

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.ธีรภาพ  ปรีดีพจน์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา ประกาศค่านิยมองค์กรสำนักวิชาจีนวิทยา (Core Value)

AcTIVE

Activeness      กระตือรืนร้น     ขยันเรียนรู้สิ่งใหม่

Team work     สามัคคี           ร่วมแรงร่วมใจมุ่งสู่ความสำเร็จ

In trend         ทันสมัย           ก้าวทันยุคสมัย

Variety           หลากหลาย      มีองค์ความรู้ด้านจีนที่หลากหลาย

Energy           พลัง               มีพลังที่จะต่อสู้กับอุปสรรค

 |   |  135 ครั้ง