สำนักวิชาจีนวิทยา ได้รับเกียรติจาก Assoc. Prof. Mo Haibin, Ph.D. (莫海滨) เป็น Visiting Scholars บรรยายในรายวิชาวรรณคดีจีน

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักวิชาจีนวิทยา ได้เชิญ Assoc. Prof. Mo Haibin, Ph.D. (莫海)  สถาบันต้นสังกัด Jinan University สาธารณรัฐประชาชนจีน (暨南大学华文学) เป็น Visiting Scholars บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม VooV  ในรายวิชา 2401306 วรรณคดีจีน ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายครั้งนี้ประกอบด้วย อาจารย์สำนักวิชาจีนวิทยา จำนวน 2 คน และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จำนวน 80 คน จาการสอบถามผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ด้านบทประพันธ์ประเภทร้อยกรองภาษาจีนทั้งในและนอกประเทศจีนในยุคจารีตและยุคปัจจุบัน ประเภทของบทประพันธ์ร้อยกรองจีน และการแนวโน้มของรัฐบาลจีนด้านการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมในภาษาจีน นักศึกษาที่เข้าร่วมฟังการบรรยายมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด หลังเสร็จสิ้นการอบรม นักศึกษาได้รับมอบหมายชิ้นงานให้เขียนแผนผังสรุปองค์ความรู้จากการฟังบรรยาย พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่สามารถจับประเด็นสำคัญได้เป็นอย่างดี

 |   |  127 ครั้ง