ต้อนรับผู้แทนจากบริษัท คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล(ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.ธีรภาพ  ปรีดีพจน์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์ ดร.ปิยธิดา  ว่องเลิศฤทธิ์) รองศาสตราจารย์นรชาติ  วัง และอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  มีชัยโย ร่วมต้อนรับผู้แทนจากบริษัท คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล(ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้ บริษัทฯ ได้แสดงความประสงค์ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงาน เข้ารับการฝึกงาน งานสหกิจศึกษา อีกทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลตำแหน่งงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ อันจำเป็นการการสมัครงาน และหารือความร่วมมือระหว่างสถาบัน

 |   |  612 ครั้ง