General Education

ภาษาไทย: กลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ: General Education Course

รายวิชาศึกษาทั่วไปที่สำนักวิชารับผิดชอบ:
รายวิชา 2408101 ภาษาจีน 1 (Chinese 1)
ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝึกการอ่านข้อความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้
     
รายวิชา 2408102 ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างต่อเนื่องจากภาษาจีน 1 ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้กว้างขวางขึ้น การชักชวน การขออนุญาต การบอกเหตุผล การให้ การรับ โดยเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม