บุคลากรสายปฏิบัติการ

นายกฤษนรินทร์  จินดาหลวง
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการและธุรการ
 

นายณภัทร  ยุวกนกชัย
เจ้าหน้าที่บริหาร

 

นางสาวพรสวรรค์  คำสุข
เจ้าหน้าที่บริหาร

 

นางสาวพิมพ์รัก  พีรพิชญา
เจ้าหน้าที่บริหาร

 

นางสาวระวีวรรณ  หัตถผะสุ
เจ้าหน้าที่บริหาร

 

นางสาววรรณพรรษา  เวียงโอสถ
เจ้าหน้าที่บริหาร