บุคลากรสายวิชาการ

ศาสตราจารย์
Ronglin Cen
อาจารย์อาวุโส

ผลงานวิชาการ

 

รองศาสตราจารย์
นรชาติ  วัง
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Caijun  Lin
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ผาสุข  บุญธรรม
อาจารย์อาวุโส

ผลงานวิชาการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐวุฒิ  มีชัยโย
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศุภกร  คนคล่อง
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ ดร.บัณฑิตา ภัทรวิชญ์กุล
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ ดร.ประเทืองพร  วิรัชโภคี
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ ดร.อภิรักษ์  นุสิทธิ์ชัยการ
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ ดร.อาภรณ์  ถิรกันต์ 
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง
ดร.อาทิตยา  หล่าวเจริญ
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ Fang Yuan
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ Keran Wang
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ Ling Jin
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ Nang Ying Htaung
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ Peng Liu
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ Qian Li
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ Qing Chang
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ Yu Liu
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ Yunke Zhai
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์กอบบุญ  วิริยยิ่งยง
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์จิรญา  วงศ์ใหญ่
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ฉัตกฤษ  รื่นจิตต์
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ซ่อซิง  เมธาธารณ์กุล
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ณัฐธัญญา  อนันตโชติ
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ธรรมพร กุศลสวัสดิ์
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์นพเก้า  แซ่เขา
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์บุษยมาศ คฤหบดี
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ปณีญา  กระฎุมพร
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ปัญปวีณ์  สาริกานนท์
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ปิยะพงศ์  มลิวัลย์
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์พรภวิษย์ หล้าพีระกุล
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์รัญญา  กันทะกูล
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ ดร.นุจรีย์  อินต๊ะซาว
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์สรญา  ถาวร
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์สุจิตตรา  พลธิแสง
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์สุทธิกานต์ วัฒนาโภคยกิจ
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์อธิคม  โกยรัตนกุล
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์อรทัย  ยอดแย้มพราย
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์อาทิตย์  มาตรงามเมือง
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์อุบลรัตน์  ญาณะ
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์เอกชัย  ทวีปวรชัย
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์แอนนี  คำสร้อย
อาจารย์

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์วันกวี  สิงห์ธนะ
อาจารย์

ผลงานวิชาการ