บุคลากรสายบริหาร

อาจารย์ ดร.ธีรภาพ  ปรีดีพจน์ 
คณบดี

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ดร.กัลยา  ขาวบ้านแพ้ว
รองคณบดี

ผลงานวิชาการ