บุคลากรสายบริหาร

อาจารย์ ดร.ธีรภาพ  ปรีดีพจน์ 
คณบดี

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ดร.กัลยา  ขาวบ้านแพ้ว
รองคณบดี

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ ดร.นิสรีน  หวังตักวาดีน
ผู้ช่วยคณบดี

ผลงานวิชาการ

 

อาจารย์ ดร.ปิยธิดา  ว่องเลิศฤทธิ์
ผู้ช่วยคณบดี

ผลงานวิชาการ