คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

อาจารย์ ดร.ธีรภาพ  ปรีดีพจน์
ประธานกรรมการ

อาจารย์ ดร.กัลยา  ขาวบ้านแพ้ว
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวพิมพ์รัก  พีรพิชญา
ผู้ช่วยเลขานุการ