คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

อาจารย์ ดร.ธีรภาพ  ปรีดีพจน์
ประธานกรรมการ

นางสาวลดา  ภู่มาศ
กรรมการ

อาจารย์ ดร.นิสรีน  หวังตักวาดีน
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  มีชัยโย
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ประเทืองพร  วิรัชโภคี
กรรมการ

อาจารย์ ดร.กัลยา  ขาวบ้านแพ้ว
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวพิมพ์รัก  พีรพิชญา
ผู้ช่วยเลขานุการ