กิจกรรมสำนักวิชา


สำนักวิชาจีนวิทยาร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจัดโครงการพัฒนาครูมัธยมในจังหวัดเชียงราย


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 5/06/2558
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787