โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน-อังกฤษแก่นักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาจีนวิทยาร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ร่วมจัดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน-อังกฤษแก่นักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับนักเรียนห้องเรียน MEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 จำนวน 45 คน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ และช่วยเสริมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้แก่นักเรียนทุกคน ให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 21/11/2562
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787