“กังฟู wonder kids” โครงการจีนวิทยาสู่ชุมชนท่าสุด มฟล.


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน – วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา คณะทำงานบริการวิชาการสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำคณาจารย์และนักศึกษาไปจัดกิจกรรม “กังฟู wonder kids” ภายใต้โครงการจีนวิทยาสู่ชุมชนท่าสุด  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนห้วยพลูพิทยา กิจกรรมดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดความรู้และสอนศิลปวัฒนธรรมจีนกังฟูให้แก่นักเรียนโรงเรียนห้วยพลูวิทยา ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องในการออกให้บริการสังคมของสำนักวิชาจีนวิทยาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การดำเนินโครงการได้รับการตอบรับจากนักเรียนและครูโรงเรียนห้วยพลูพิทยาอย่างดีมาก และทางโรงเรียนขอให้มีการต่อยอดและจัดกิจกรรมเพิ่มเติมมากขึ้นในโอกาสต่อไป


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 5/07/2562
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787