ต้อนรับคณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาจีนวิทยา โดยอาจารย์ ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ ผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์ ได้ต้อนรับคณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานหัวข้อ “การวิจัยด้านจีนศึกษา” ในการนี้ ทางสำนักวิชาจีนวิทยาได้นำเสนอข้อมูลด้านการวิจัยเกี่ยวกับจีนศึกษาโดยสังเขป จากนั้นคณาจารย์ทั้ง 2 สถาบันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นทั้งทางด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 14/06/2562
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787