บริการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย


เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2562 คณะทำงานบริการวิชาการ และคณาจารย์จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นรชาติ  วัง อาจารย์ซ่อซิง  เมธาธารณ์กุล และอาจารย์ Yuan Fang จากสำนักวิชาจีนวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสรุปผลและแสดงผลงานการฝึกศึกษาของกลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง (มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย)   มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ชุมชนน้ำลัด อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อรับฟังการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนและแสดงผลงานของกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมา สำนักวิชาฯ ได้ให้บริการวิชาการสอนภาษาจีนเบื้องต้น และสอนวัฒนธรรมจีนแก่ผู้สูงอายุ ในทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2561 – 20 มี.ค. 2562 โดยมีเป้าหมายตามแผนสำนักวิชา คือ เป็นที่พึ่งให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนด้านความรู้ที่เกี่ยวกับจีน เพื่อช่วยส่งเสริมการศึกษา และการประกอบธุรกิจ


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 5/04/2562
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787