คณาจารย์หลักสูตร ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน เข้าพบผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม


เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ได้เข้าพบผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม เพื่อหารือความร่วมมือด้านแนวทางการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน การดำเนินการห้องเรียนภาษาจีนเข้มข้นของโรงเรียน รวมทั้งแนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนางานวิชาการภาษาจีนของโรงเรียน ตามความต้องการของโรงเรียน กิจกรรมในครั้งนี้ได้แสดงถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน อันเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนต่อไป


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 4/04/2562
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787