คณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ


เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2562 คณาจารย์จากสำนักวิชาจีนวิทยา 6 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ WangWei อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.อาทิตยา  หล่าวเจริญ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  มีชัยโย อาจารย์ ดร.กัลยา  ขาวบ้านแพ้ว อาจารย์เมยาวี  สุทธนี และอาจารย์ธงไชย  แซ่ลี เดินทางไปเร่วมป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาลนครเชียงราย (การแข่งขันพูดสุนทรพจน์จีน การแข่งขันละครภาษาจีน) ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเทศบาลนครเชียงรายเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคเหนือ


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 4/04/2562
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787