ต้อนรับคณะบุคลากรจากมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562 สำนักวิชาจีนวิทยา โดยอาจารย์ณัฐธัญญา  อนันตโชติ ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา และคณาจารย์  ได้ต้อนรับคณะบุคลากรจากมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนสำนักวิชา และพบปะนางสาวนันทพร  ก้อนรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สำนักวิชาจีนวิทยา และนายวุฒิชัย  แซ่ลี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (นักศึกษาพิการ) เพื่อสอบถามด้านการเรียนและความเป็นอยู่ของนักศึกษาทั้งสอง พร้อมแนะนำแนวทางการฝึกงานและการทำงานในอนาคตแก่นักศึกษา ในการนี้ มูลนิธิฯ และสำนักวิชา ได้หารือเรื่องการจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์ และความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในการสอนภาษาจีนแก่ผู้พิการทางสายตาต่อไป


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 4/04/2562
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787