เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป


สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป เพื่อรองรับนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษา มฟล. ตั้งแต่รหัส 62X XXXX XXX

หมายเหตุ เดิมมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในหมวดศึกษาทั่วไป 1รายวิชา คือรายวิชาภาษาจีน1 ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ได้ปรับให้ทุกหลักสูตรได้ศึกษาภาษาจีนเพิ่มอีก 1 รายวิชา (รายวิชาภาษาจีน 2)

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 5391 6690 หรือ 0 5391 7783


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 2/04/2562
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787