สำนักวิชาฯ จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนสานฝันสู่ดอย


วันที่ 9 มีนาคม 2562 สำนักวิชาฯ จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนสานฝันสู่ดอย ภายใต้โครงการจีนวิทยาบ่มเพาะต้นกล้าสู่สังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนได้แสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากสาขาวิชาชีพของตนเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม กิจกรรมนี้ได้ดำเนินกิจกรรมมากมาย เช่น ฐานทำบัวลอย (汤圆) ฐานถักเชือกและตัดกระดาษจีน (中国结和剪纸) เป็นต้น


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 12/03/2562
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787