ต้อนรับ Visiting Professor ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561


สำนักวิชาจีนวิทยาขอต้อนรับ Professor Dr. Gu Ming  Professor Dr. Qiu Rong และ Associate Professor Dr. Fan Mei  จาก Guizhou University of Finance and Economics เมือง Guiyan สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางมาเป็น Visiting Professor ณ สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2562 ในการนี้ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 สำนักวิชาได้จัดให้ Visiting Professor ทั้ง 3 ท่าน ได้พบปะกับคณาจารย์สำนักวิชาเพื่อหารือหัวข้อและแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน ณ ห้องประชุม E1 118


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 8/03/2562
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787