สำนักวิชาจีนวิทยาจัดกิจกรรมอบรม “หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่”


เมื่อวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562 สำนักวิชาจีนวิทยาจัดกิจกรรมอบรม “หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่” แก่นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน จำนวน 47 คน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนประจำภาคเหนือ บ้านริมกก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ครบตามหลักสูตรและนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูได้อย่างมีคุณภาพต่อไปเมื่อวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562 สำนักวิชาจีนวิทยาจัดกิจกรรมอบรม “หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่” แก่นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน จำนวน 47 คน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนประจำภาคเหนือ บ้านริมกก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ครบตามหลักสูตรและนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูได้อย่างมีคุณภาพต่อไป


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 8/03/2562
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787