ต้อนรับ Mr. Huang Shengsung ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาจีน มหาวิทยาลัย National Cheng Kung University (NCKU)


เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2562 สำนักวิชาจีนวิทยา โดย ผศ. ดร.ร่มเย็น  โกไศยกานนท์ ได้ต้อนรับ Mr. Huang Shengsung ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาจีน มหาวิทยาลัย National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พร้อมคณะ ได้แก่ Associate Professor Tsai Meilin และ Ms. Hsieh Yuchinในโอกาสเดินทางมาเยือนสำนักวิชาจีนวิทยา เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในการนี้ ผศ. ดร.ร่มเย็น  โกไศยกานนท์ ได้ร่วมหารือทิศทางความร่วมมือในอนาคตกับทางศูนย์ ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น และการจัดทำโครงการวิจัยร่วมในอนาคต


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 4/03/2562
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787