โครงการเพิ่มพูนความรู้เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางและการพัฒนาศักยภาพการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง


เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ.2559ที่ผ่านมานั้น ทางสำนักวิชาจีนวิทยา ได้จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางและการพัฒนาศักยภาพการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลางขึ้น ณ  อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ M Square โดยมีวิทยากรทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่ อ.เมยาวี สุทธนี อ.Lin Caijun และอ.ดร.นิสรีน หวังตักวาดีน โดยผู้เข้าร่วมโครงการคือครูภาษาจีนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดใกล้เคียง


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 29/06/2559
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787