คณาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา ได้ดำเนินโครงการ “จีนวิทยาจิตอาสาพัฒนาชุมชน”


"เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา ได้ดำเนินโครงการ “จีนวิทยาจิตอาสาพัฒนาชุมชน” โดยได้ร่วมทำบุญ ปฏิบัติธรรม และดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดภูมิพาราราม และดำเนินกิจกรรมสอนวัฒนธรรมจีน ได้แก่ กายบริหารตัวเลขจีน การเขียนพู่กันจีน การตัดกระดาษจีน กังฟู และการฟ้อนรำจีน และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนธารทิพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความมีจิตอาสา คุณธรรมและจริยธรรม ทำนุบำรุงวัฒนธรรมความเป็นชาวพุทธ ให้แก่นักศึกษา และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนโดยรอบ"


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 29/06/2559
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787