โครงการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1


เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 สำนักวิชาจีนวิทยาได้จัดโครงการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาการสอนภาษาจีนชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง ๑๐๑ อาคาร E3 B  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักวิชาจีนวิทยาสองท่านคือ อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ และ อาจารย์นภารัตน์  โล่ห์เงิน

 

 


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 6/06/2558
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787