สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประเมินหลักสูตรการสอนภาษาจีน (ป.ตรี 5 ปี)


วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต เพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เดินทางมาประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริงของสถาบัน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ของสำนักวิชาจีนวิทยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์ คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา และคณาจารย์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


เอกสารประกอบ: -
ประกาศข่าวเมื่อ: 5/06/2558
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-6723

สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038