บริการวิชาการ

โครงการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1
ประกาศเมื่อวันที่ : 6/06/2558
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประเมินหลักสูตรการสอนภาษาจีน (ป.ตรี 5 ปี)
ประกาศเมื่อวันที่ : 5/06/2558
โครงการเพิ่มพูนความรู้เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางและการพัฒนาศักยภาพการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
ประกาศเมื่อวันที่ : 29/06/2559
คณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ
ประกาศเมื่อวันที่ : 4/04/2562
บริการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย
ประกาศเมื่อวันที่ : 5/04/2562
มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงรายร่วมกับสำนักวิชาจีนวิทยาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา 2 สถาบัน
ประกาศเมื่อวันที่ : 5/07/2562
“กังฟู wonder kids” โครงการจีนวิทยาสู่ชุมชนท่าสุด มฟล.
ประกาศเมื่อวันที่ : 5/07/2562
School of Sinology

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6690 โทรสาร 0-5391-7787