บุคลากร สำนักวิชาจีนวิทยา
Lights

อาจารย์ ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์
陈昌旭
Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics) Xiamen University
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา


ผลงาน

Lights

อาจารย์ ดร.กัลยา ขาวบ้านแพ้ว
康丽妍
Ph.D. Linguistics and Applied Linguistics (Chinese Grammar and Teaching Chinese to Speaker of Other Languages ), Beijing Language and Culture University
รองคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา


ผลงาน

Lights

อาจารย์ ดร.ปิยธิดา ว่องเลิศฤทธิ์
王小梅
Ph.D. Linguistics and Applied Linguistics, Xiamen University
ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา


ผลงาน

Lights

อาจารย์ ดร.นิสรีน หวังตักวาดีน
纳静安
Ph.D. (Anthropology), Xiamen University
ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา


ผลงาน

อาจารย์ประจำสำนักวิชา
Lights

ศ. Ronglin Cen
岑容林
B.A. (Thai), Beijing Foreign Studies University
ผลงาน

Lights

ผศ. นรชาติ วัง
王伟民
M.A. (History), Sun Yat-sen University


ผลงาน

Lights

ผศ. ดร.ผาสุข บุญธรรม
Ph.D. (Language Studies), University of Canberra


ผลงาน

Lights

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ มีชัยโย
陈伟易
International Relation, Doctor of Judicial Science, Yunnan University


ผลงาน

Lights

อาจารย์ ดร.บัณฑิตา ภัทรวิชญ์กุล
林知敏
Ph.D. (International Trade), University of International Business and Economics


ผลงาน

Lights

อาจารย์ ดร.ประเทืองพร วิรัชโภคี
郑佩佩
Ph.D. (Translation and Interpretation), National Taiwan Normal University


ผลงาน

Lights

อาจารย์ กอบบุญ วิริยยิ่งยง
吴文财
Master of Economic (Apply Economic), Jiannan University


ผลงาน

Lights

อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ นุสิทธิ์ชัยการ
黄俊其
Ph.D. Specialty of Overseas Chinese Language and Literature Teaching, Jinan University


ผลงาน

Lights

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.อาทิตยา หล่าวเจริญ
刘丽雅
Ph.D. (Chinese Philology), Shandong Normal University


ผลงาน

Lights

อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ถิรกันต์
吴平
Ph.D. (Chinese language Philology), Southwest University


ผลงาน

Lights

อาจารย์จิรญา วงศ์ใหญ่
洪小美
M.A. Teaching Chinese as a Foreign Language, Xiamen University


ผลงาน

Lights

อาจารย์ฉัตกฤษ รื่นจิตต์
韩冠玲
M.Ed. (Curriculum and Teaching Methodology), Beijing Language and Culture University


ผลงาน

Lights

อาจารย์ซ่อซิง เมธาธารณ์กุล
李学仙
M.A. (Theory of Literature and Art), Chongqing University


ผลงาน

Lights

อาจารย์นพเก้า แซ่เขา
许玖宝
Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Language, Xiamen University


ผลงาน

Lights

อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์
马利文
"M.A. Teaching Chinese to Speakers of Other Language, Shanghai International Studies University"


ผลงาน

Lights

อาจารย์รัญญา กันทะกูล
江佩兰
Master of Chinese History, East China Normal University


ผลงาน

Lights

อาจารย์วันกวี สิงห์ธนะ
周海
M.A. Teaching Chinese as a Foreign Language, Xiamen University


ผลงาน

Lights

อาจารย์ศุภกร คนคล่อง
宋雪锋
M.M. Technology Economics and Management, Wuhan University


ผลงาน

Lights

อาจารย์สรญา ถาวร
徐晓琳
Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages,Xiamen University


ผลงาน

Lights

อาจารย์อรทัย ยอดแย้มพราย
沙美芬
Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages, Beijing Normal University


ผลงาน

Lights

อาจารย์เอกชัย ทวีปวรชัย
盘富进
Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages, Yunnan Normal University


ผลงาน

Lights

อาจารย์แอนนี คำสร้อย
王晓莉
Master of Law In International Relations, Wuhan University


ผลงาน

Lights

ผศ. Caijun Lin
林才均
M.A. Teaching Chinese as a Foreign Language, Mae Fah Luang University


ผลงาน

Lights

อาจารย์ปณีญา กระฎุมพร
王霜霜
M.Ed. Teaching Chinese to Speakers of Other Languages, Minzu University


ผลงาน

Lights

อาจารย์ Ling Jin
晋玲
B.A. (English), New Bridge International College


ผลงาน

Lights

อาจารย์ Qian Li
李茜
Master of Business Administration, Lampang Rajabhat University


ผลงาน

Lights

อาจารย์ Yu Liu
刘瑜
M.A. Teaching Chinese as a Foreign Language มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ผลงาน

Lights

อาจารย์ Fang Yuan
袁芳
M.A. Chinese Linguistics, Xiamen University


ผลงาน

Lights

อาจารย์ Peng Liu
刘鹏
Master of Teaching Chinese Chiang Rai Rajabhat University


ผลงาน

Lights

อาจารย์สุทธิกานต์ วัฒนาโภคยกิจ
张梦芬
Master of Arts (Linguistics and Applied Linguistics), Zhejiang University


ผลงาน

Lights

อาจารย์ธรรมพร กุศลสวัสดิ์
凤妹
Master of Arts (Linguistics and Applied Linguistics), Jilin Normal University


ผลงาน

Lights

อาจารย์ณัฐธัญญา อนันตโชติ
罗智美
M.A. (Chinese-Thai Translation and Interpretation) Beijing Foreign Studies University และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ผลงาน

Lights

อาจารย์ปัญปวีณ์ สาริกานนท์
陈慧玲
Master of Arts Program In Hotel and Tourism Management, University of Phayao


ผลงาน

อาจารย์ลาศึกษาต่อ
Lights

อาจารย์จุฬารัตน์ คำน้อย
陈美玉
M.A. Teaching Chinese as a Foreign Language, Xiamen University


ผลงาน

Lights

อาจารย์เดือนเพ็ญ อริยะทรัพย์วัฒนา
李春香
M.A. (Chinese linguistics), Xiamen University


ผลงาน

Lights

อาจารย์นภารัตน์ โล่ห์เงิน
马天宝
Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Language, Xiamen University


ผลงาน

Lights

อาจารย์พงศธร คำน้อย
彭少纯
M.A. Teaching Chinese as a Foreign Language, Xiamen University


ผลงาน

Lights

อาจารย์มณีพร ศักดิ์สูง
莎妙慧
M.A. Teaching Chinese as a Foreign Language มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ผลงาน

Lights

อาจารย์เมยาวี สุทธนี
楚若雪
M.A. Teaching Chinese as a Foreign Language มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ผลงาน

Lights

อาจารย์รัชฎาพรรณ วงษ์เลี้ยง
梁兰彩
M.Ed. Chinese Linguistics and Applied Linguistics, East China Normal University


ผลงาน

Lights

อาจารย์อุบลรัตน์ ญานะ
吴碧兰
Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages, Renmin University of China


ผลงาน

อาจารย์อาสาสมัคร
Lights

อ. Bifen Huang
黄碧芬


Lights

อ. Chao Zhu
朱超


Lights

อ. Chen Li
黎晨


Lights

อ. Chenling Wu
吴晨铃


Lights

อ. Huilun Chen
陈慧伦


Lights

อ. Liu Yang
杨柳


Lights

อ. Mei Li
李梅


Lights

อ. Meiyu He
何媚羽


Lights

อ. Mengmeng Yang
杨萌萌


Lights

อ. Shanshan Liang
梁姗姗


Lights

อ. Ting Li
黎婷


Lights

อ. Wanwan Xue
薛婉婉


Lights

อ. Weipei Dai
戴委珮


Lights

อ. Xiujuan Hu
胡秀娟


Lights

อ. Xueyan Yin
尹雪艳


Lights

อ. Yanshan Li
李彦汕


Lights

อ. Ying Liu
刘颖


Lights

อ. Zhongqiu Wang
王忠秋


สำนักวิชาจีนวิทยา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด
อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์: 053-916690
โทรสาร: 053-917787
Email: sinology@mfu.ac.th